Address: Hanma Road, Tongyi Village,Linpu Town, Xiaoshan 

District,Hangzhou City,Zhejiang Province, China

Tel: 0086-571-83736381
Fax: 0086-571-83736385
邮编:330520